महावीरजी.कॉम के दंपति संरक्षक 
महावीरजी. कॉम के संरक्षक
शा धनराजजी केसरीमलजी सोनीगरा
             रानी/पुणे

शा प्रकाशजी बाबूलालजी मेहता
         खीमेल/पुणे

शा रमेशजी रतनचंदजी मेहता
        सादडी/पुणे
स्व.श्रीमती भूरीबाई एवं स्व.शा केसरीमलजी
हिम्मतमलजी जैन, कोट बालियान/पुणे

स्व. पनराजजी पुखराजजी सोनीगरा
धणा/पुणे
शा पन्नालालजी हस्तीमलजी गुलेचा 
चाणोद (रानी)/मुंबई 
शा गजराजजी रुपचंदजी नागोरी
चाणोद/पुणे
श्रीमती सुशीलाबाई एवं शा घीसूलालजी 
राजमलजी हिंगड, रानी स्टेशन/मुंबई
शा विवेकजी एच. सुराणा
रानी/मुंबई
शा कांतिलालजी के. बच्चावत
रानी/ठाणे
स्व. शा मूलचंदजी के. बच्चावत
रानी/ठाणे
शा भरतजी एम. चोवटिया
रानी/मुंबई
शा जयंतिलालजी सी. सोलंकी
चांचोडी (रानी)/मुंबई
शा चांदमलजी मोतीलालजी परमार
सादडी/पुणे
शा विकासजी एम. मेहता
रानी/मुंबई
शा कनकराजजी एस. लोढा
घाणेराव/मुंबई
श्रीमती भाग्यवंतीदेवी एवं शा सूरजमलजी 
सरदारमलजी जैन, खुडाला/पुणे
शा नरेंद्रजी डी. धोका
रानी/मुंबई
 शा धनराजजी जे. जैन 
    पोमावा/मुंबई
श्रीमती कंचनदेवी एवं शा विजयराजजी मुल्तानमलजी परमार, इटन्दरा/मुंबई
श्रीमती पवनदेवी एवं शा मगनलालजी 
मूलचंदजी मेहता, सांडेराव/मुंबई